Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
  • Immutable Page
  • Info
  • Attachments
  • Diff for "Rilasci/NattyNarwhal"
Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 11/02/2011 02.50.18
Size: 3286
Comment:
Revision 8 as of 14/03/2011 12.57.03
Size: 3308
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
[[BR]]
[[Indice]]
<<BR>>
<<Indice>>
Line 15: Line 15:
|| 2 || 28 Ottobre || A-1 ||<#CCFFCC> || {*} '''[https://wiki.ubuntu.com/UDS-N Ubuntu Developer Summit]''' || || 2 || 28 Ottobre || A-1 ||<#CCFFCC> || {*} '''[[https://wiki.ubuntu.com/UDS-N|Ubuntu Developer Summit]]''' ||
Line 20: Line 20:
|| 6 || 25 Novembre || A-1 ||<#FFFFCC> /!\ '''[:../FeatureDefinitionFreeze:FeatureDefinitionFreeze]''' || || || 6 || 25 Novembre || A-1 ||<#FFFFCC> /!\ '''[[../FeatureDefinitionFreeze|FeatureDefinitionFreeze]]''' || ||
Line 22: Line 22:
|| 7 || 2 Dicembre || Pianificazione delle attività successive ||<#FFFFCC> || '''[http://www.ubuntu.com/testing/natty/alpha2 Alpha 1]''' || || 7 || 2 Dicembre || Pianificazione delle attività successive ||<#FFFFCC> || '''[[http://www.ubuntu.com/testing/natty/alpha2|Alpha 1]]''' ||
Line 26: Line 26:
|| 11 || 30 Dicembre || A-2 ||<#FFFFCC> /!\ '''[:../DebianImportFreeze:DebianImportFreeze]''' || || || 11 || 30 Dicembre || A-2 ||<#FFFFCC> /!\ '''[[../DebianImportFreeze|DebianImportFreeze]]''' || ||
Line 33: Line 33:
|| 16 || 3 Febbraio || Pianificazione delle attività successive ||<#FFCCCC> || '''[http://www.ubuntu.com/testing/natty/alpha4 Alpha 2]''' || || 16 || 3 Febbraio || Pianificazione delle attività successive ||<#FFCCCC> || '''[[http://www.ubuntu.com/testing/natty/alpha4|Alpha 2]]''' ||
Line 36: Line 36:
|| 19 || 24 Febbraio || A-3 ||<#FFCCCC> /!\ '''[:../FeatureFreeze:FeatureFreeze]''' || || || 19 || 24 Febbraio || A-3 ||<#FFCCCC> /!\ '''[[../FeatureFreeze|FeatureFreeze]]''' || ||
Line 38: Line 38:
|| 20 || 3 Marzo || Pianificazione delle attività successive ||<#E47A7A> || '''[http://www.ubuntu.com/testing/natty/alpha5 Alpha 3]''' || || 20 || 3 Marzo || Pianificazione delle attività successive ||<#E47A7A> || '''[[http://www.ubuntu.com/testing/natty/alpha5|Alpha 3]]''' ||
Line 41: Line 41:
|| 23 || 24 Marzo || Beta interfaccia utente ||<#E47A7A> /!\ '''[:../UserInterfaceFreeze:UserInterfaceFreeze]''', /!\ '''[:../BetaFreeze:BetaFreeze]''' || ||
|| 24 || 31 Marzo || Qualità ||<#E47A7A> || '''[http://www.ubuntu.com/testing/natty/beta Beta]''' ||
|| 23 || 24 Marzo || Beta interfaccia utente ||<#E47A7A> /!\ '''[[../UserInterfaceFreeze|UserInterfaceFreeze]]''', /!\ '''[[../BetaFreeze|BetaFreeze]]''' || ||
|| 24 || 31 Marzo || Qualità ||<#E47A7A> || '''[[http://www.ubuntu.com/testing/natty/beta|Beta]]''' ||
Line 44: Line 44:
|| 25 || 7 Aprile || Qualità ||<#E47A7A> /!\ '''[:../DocumentationStringFreeze:DocumentationStringFreeze]''' || ||
|| 26 || 14 Aprile || Qualità ||<#E47A7A> /!\ '''[:../FinalFreeze:FinalFreeze]''', /!\ KernelFreeze, /!\ NonLanguagePackTranslationDeadline || '''[http://www.ubuntu.com/testing/natty/beta2 Beta 2]''' ||
|| 25 || 7 Aprile || Qualità ||<#E47A7A> /!\ '''[[../DocumentationStringFreeze|DocumentationStringFreeze]]''' || ||
|| 26 || 14 Aprile || Qualità ||<#E47A7A> /!\ '''[[../FinalFreeze|FinalFreeze]]''', /!\ KernelFreeze, /!\ NonLanguagePackTranslationDeadline || '''[[http://www.ubuntu.com/testing/natty/beta2|Beta 2]]''' ||
Line 47: Line 47:
|| 28 || 28 Aprile || Qualità ||<#BB3333> /!\ [:../VersioneStabile:VersioneStabile] || {*} '''Ubuntu 11.04''' || || 28 || 28 Aprile || Qualità ||<#BB3333> /!\ [[../VersioneStabile|VersioneStabile]] || {*} '''Ubuntu 11.04''' ||
Line 51: Line 51:
 * [https://wiki.ubuntu.com/NattyReleaseSchedule Documento originale]  * [[https://wiki.ubuntu.com/NattyReleaseSchedule|Documento originale]]


Introduzione

Questa pagina contiene la scaletta di rilascio di Ubuntu 11.04 «Natty Narwhal».

Scaletta di rilascio

Settimana

Data

Attività

Stato

Note

Ottobre 2010

1

21 Ottobre

A-1

<!> Toolchain aggiornata

2

28 Ottobre

A-1

{*} Ubuntu Developer Summit

Novembre 2010

3

4 Novembre

A-1

4

11 Novembre

A-1

5

18 Novembre

A-1

6

25 Novembre

A-1

/!\ FeatureDefinitionFreeze

Dicembre 2010

7

2 Dicembre

Pianificazione delle attività successive

Alpha 1

8

9 Dicembre

A-2

9

16 Dicembre

A-2

10

23 Dicembre

A-2

11

30 Dicembre

A-2

/!\ DebianImportFreeze

Gennaio 2011

12

6 Gennaio

Pianificazione delle attività successive

13

13 Gennaio

A-2

14

20 Gennaio

A-2

15

27 Gennaio

A-2

Ubuntu 10.04.2

Febbraio 2011

16

3 Febbraio

Pianificazione delle attività successive

Alpha 2

17

10 Febbraio

A-3

18

17 Febbraio

A-3

19

24 Febbraio

A-3

/!\ FeatureFreeze

Marzo 2011

20

3 Marzo

Pianificazione delle attività successive

Alpha 3

21

10 Marzo

Beta interfaccia utente

22

17 Marzo

Beta interfaccia utente

23

24 Marzo

Beta interfaccia utente

/!\ UserInterfaceFreeze, /!\ BetaFreeze

24

31 Marzo

Qualità

Beta

Aprile 2011

25

7 Aprile

Qualità

/!\ DocumentationStringFreeze

26

14 Aprile

Qualità

/!\ FinalFreeze, /!\ KernelFreeze, /!\ NonLanguagePackTranslationDeadline

Beta 2

27

21 Aprile

Qualità

/!\ LanguagePackTranslationDeadline

28

28 Aprile

Qualità

/!\ VersioneStabile

{*} Ubuntu 11.04

Ulteriori risorse


CategoryComunita